Skip to main content

Juridische disclaimer

Algemene Voorwaarden

1.0 www.visitnorway.com algemene voorwaarden

1.1 Innovation Norway (IN) biedt een website op www.visitnorway.com (de "Site"). De Site is een webportaal met informatie over Noorwegen als toeristische bestemming en ontmoetingsplaats, en bevat daarnaast mededelingenborden en andere diensten waar mensen hun meningen en informatie kunnen delen (zonder tussenkomst van Innovation Norway). De Site bevat onder andere informatie over de producten en/of diensten van derden en kan toegang verschaffen tot door derden verstrekte informatie en diensten (“externe inhoud”). Uw gebruik van de Site is onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden.

1.2 Algemene gebruiksvoorwaarden betreffende de Site. Deze pagina bevat de algemene voorwaarden waaronder u deze website mag gebruiken. Lees deze pagina aandachtig door voordat u de Site opent of gebruikt. Door de Site te openen of gebruiken bindt u zich aan onderstaande algemene voorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze algemene voorwaarden mag u de Site niet openen of gebruiken. IN kan deze algemene voorwaarden op elk tijdstip en te eigener discretie wijzigen door dit bericht bij te werken. U dient dus van tijd tot tijd terug te keren naar deze pagina om de algemene voorwaarden nogmaals te bekijken, aangezien deze uw gebruik van deze website beheersen en u daaraan gebonden bent.

1.3 U gaat ermee akkoord om de overeenkomst van tijd tot tijd te bekijken teneinde van dergelijke wijzigingen op de hoogte te zijn en uw voortgaande toegang tot of gebruik van de Site wordt beschouwd als uw onbeperkte acceptatie van de gewijzigde overeenkomst. U gaat er tevens mee akkoord dat het niet de verantwoordelijkheid van IN is om u op andere wijze op de hoogte te brengen van door ons nodig geachte wijzigingen in deze algemene voorwaarden. Voorts is het uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat u deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd opnieuw leest.

2.0 Uw gebruik van de Site

2.1 U bent zich ervan bewust dat behalve in geval van informatie, producten of diensten waarvan duidelijk is dat zij door IN is/zijn geleverd, IN op geen enkele manier informatie, producten of diensten op het internet exploiteert, beheerst of onderschrijft, ongeacht of naar die informatie, producten of diensten koppelingen zijn geplaatst op de Site.

2.2 IN garandeert niet dat de Site nooit zal worden onderbroken, vrij zal zijn van fouten of dat gebreken erin zullen worden verholpen.

2.3 U aanvaardt dat IN niet kan of zal garanderen of beloven dat bestanden die via de Site, of via andere websites waarnaar IN een koppeling kan plaatsen, kunnen worden gedownload, vrij zullen zijn van infecties, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere codering met infecterende of vernietigende eigenschappen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende procedures en controles voor uw specifieke situatie ter voorkoming van verlies, van welke aard ook, als gevolg van dergelijke infecties, virussen, etc.

3.0 Auteursrecht, vergunningen en idee-inzendingen

3.1 Copyright © Innovation Norway. IN is hetzij eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de onderliggende HTML, tekst, audioclips, videoclips en/of andere inhoud die u via deze website ter beschikking wordt/worden gesteld, dan wel heeft de rechten verworven om dergelijke inhoud te gebruiken. Hierbij wordt aan eenieder toestemming verleend om het materiaal op deze website te bekijken en, voor zover noodzakelijk voor rechtmatige toegang en aanwending van de diensten op deze website voor persoonlijk gebruik, om delen van deze website elektronisch te vermeerderen, op te slaan of op papier af te drukken. Zonder voorafgaande toestemming van Innovation Norway is het verboden om het materiaal op de Site, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, codering en/of software, op welke wijze dan ook te kopiëren, reproduceren, opnieuw te publiceren, te uploaden, plaatsen, verzenden, aan te passen, door te verkopen of te distribueren.

3.2 Beperkte licentie. IN verstrekt u hierbij een beperkte licentie tot het voor rechtmatige doeleinden weergeven op uw computer, afdrukken, downloaden en/of gebruiken van alle op deze website openbaar beschikbare informatie. Andere inhoud zoals logo’s, foto’s, grafieken en dergelijke worden u op deze website uitsluitend ter beschikking gesteld voor niet-commerciële, persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarde dat u dergelijke inhoud niet wijzigt en op elke kopie ervan duidelijk het bij IN berustende auteursrecht en deze beperkte licentie vermeldt. Niets in deze afdeling zal of kan worden opgevat als het verlenen van enig recht op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendom toebehorend aan IN of anderen die eigenaar zijn van het auteursrecht of de intellectuele eigendomsrechten van de inhoud op deze website.

3.3 Het is u in geen geval toegestaan om op de Site geplaatste inhoud in welk formaat dan ook aan derden openbaar te maken, door te zenden, of anderszins te reproduceren.

3.4 U mag materiaal opslaan of indienen op alle openbare gedeeltes van de Site, zoals mededelingenborden en e-maillijsten (de ‘ingediende materialen’). U verstrekt IN door middel van een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde en eeuwigdurende licentie het recht om op elke mogelijke manier en in alle thans bekende of nog te ontwikkelen media, alle materialen en andere informatie in sublicentie te geven, te reproduceren, distribueren, verzenden, openbaar kenbaar te maken of openbaar uit te voeren, of er afgeleide werken van te maken.

3.5 U geeft IN tevens het recht om uw naam te gebruiken in verband met de ingediende materialen en andere informatie, evenals in verband met alle daaraan gerelateerde reclame-, marketing- en promotiematerialen. U gaat ermee akkoord dat u geen regresrecht heeft jegens de Onderneming inzake beweerde of feitelijke inbreuken op, of onrechtmatige toe-eigening van eigendomsrechten in uw communicatie met visitnorway.com.

3.6 Gebruikers dienen zich te onthouden van het delen, labelen of publiceren van inhoud die inbreuk kan maken op de rechten van anderen. Alle schijnbaar onrechtmatige en/of aanstootgevende inhoud zal onmiddellijk na melding daarvan aan visitnorway.com worden verwijderd.

4.0 Handelsmerken

4.1 IN, visitnorway.com en alle andere hierin genoemde productnamen, bedrijfsnamen, handelsmerken, logo’s, etc. zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Dergelijke inhoud is steeds beschermd door de in Noorwegen en andere rechtsgebieden geldende intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten. Ongeautoriseerd gebruik van de inhoud kan een schending opleveren van geldende wetgeving inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten, of andere wetgeving. Hoewel wij streven naar maximale accuratesse van de informatie op visitnorway.com, kan deze niet worden gegarandeerd. Informatie op deze website kan onjuistheden of typefouten bevatten. Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Deze Site vormt op geen enkele wijze een aanbod of een contract. Prijzen en beschikbaarheid van informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Berichten of materialen die u via het internet plaatst bij of zendt aan IN, zijn en worden behandeld als niet-vertrouwelijk en zijn niet beschermd door eigendomsrechten. Bij het verzenden van persoonlijke informatie aan IN, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een of meer namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, identificatienummers en dergelijke, verleent u IN en haar aangesloten bedrijven expliciet toestemming om die informatie voor rechtmatige doeleinden te gebruiken. Door berichten of materialen te plaatsen op, of te zenden aan, deze Site verklaart u zich ermee akkoord dat IN en al haar aangesloten bedrijven deze kunnen gebruiken voor alle mogelijke doeleinden, met inbegrip van reproductie, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. IN en haar aangesloten bedrijven hebben geen verplichting om te antwoorden op berichten die op deze website zijn geplaatst. Voorts is de plaatsing of verzending van onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch of profaan materiaal, of materiaal dat een gedraging zou vormen of aanmoedigen die zou worden beschouwd als een misdaad of schending van enig recht, ten strengste verboden. U verklaart zich ermee akkoord dat noch IN, noch op deze Site vermelde derden aansprakelijk zijn jegens u voor verlies of schade, met inbegrip van directe, indirecte, bijzondere, of gevolgschade, gegevensverlies of winstderving, zelfs als IN of die derden op de hoogte was of waren van de mogelijkheid van dergelijke schade of dergelijk verlies.

5.0 Algemene beperking van aansprakelijkheid

5.1 IN biedt de Site aan in de staat waarin deze zich bevindt (“as is”) en doet geen enkele toezegging over eventuele andere websites waartoe u via deze Site toegang kunt krijgen of die een koppeling naar deze Site hebben. Indien u toegang zoekt tot een website buiten deze Site dient u zich te realiseren dat eerstgenoemde onafhankelijk is van deze Site en dat IN geen enkele invloed heeft op de inhoud van de betreffende website. Een koppeling naar onze Site betekent evenmin dat IN de inhoud of het gebruik daarvan onderschrijft of daarvoor enige aansprakelijkheid aanvaardt.

6.0 Vrijwaring

6.1 U zegt toe de Site, haar functionarissen, directeuren, medewerkers, agenten, licentiegevers en leveranciers, evenals derden die informatie aan de Site leveren, te vrijwaren van, verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle mogelijke aanspraken betreffende verliezen, uitgaven, schade en kosten: - (i) voortvloeiend uit een eventuele inbreuk op deze algemene voorwaarden (met inbegrip van nalatig of onrechtmatig gedrag) door uzelf of elke andere persoon die zich toegang verschaft tot de Site en haar diensten; (ii) op welke wijze ook voortvloeiend uit het downloaden, door uzelf, van bestanden vanaf de Site of waarnaar wij koppelingen hebben verstrekt; en (iii) op welke wijze ook voortvloeiend uit door u genomen actie als direct of indirect gevolg van informatie, meningen of ander materiaal op de Site dan wel gegenereerd vanaf de Site of haar diensten. U bent zelf als enige verantwoordelijk voor het beoordelen van de juistheid, de volledigheid en het nut van alle meningen, diensten, koopwaar en andere materialen die via de Site en haar diensten of op het internet in het algemeen worden aangeboden.

7.0 Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door Noors recht.

7.2 U verklaart zich ermee akkoord dat onafhankelijk van het doel ervan, elk rechtsgeding en elke juridische procedure tussen IN en u met betrekking tot deze Overeenkomst of de daaruit ontstane verplichtingen van partijen, uitsluitend aanhangig gemaakt zal worden bij een daartoe bevoegde rechter in Noorwegen.

7.3 Waar IN nalaat om de strikte uitvoering van enig deel van deze Overeenkomst te eisen of af te dwingen, mag en kan dit niet worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring van zulk recht ten aanzien van de hele Overeenkomst.

7.4 Indien een deel van onze algemene voorwaarden (met inbegrip van bepalingen waarin wij onze aansprakelijkheid uitsluiten) niet afdwingbaar zou blijken, heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van enig ander onderdeel van deze algemene voorwaarden.